Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves
  
Prihlásiť sa
Návštevnosť
Práve online: 1
Dnes: 23
Tento týždeň: 355
Celkom: 247148

Činnosť

1 2 3 15

Ďakujeme za podporu v roku 2022

Dovoľte nám touto cestou s príchodom Nového roku 2023 popriať Vám všetko dobré, veľa šťastia, zdravia, lásky a bezpečia a zároveň nám dovoľte trochu bilancovať.

Radi by sme sa poďakovali všetkým tým, ktorí nás v roku 2022 podporili akoukoľvek cestou, či už slovne, materiálne, účasťou na našich akciách alebo finančne.

Tu by sme radi vyzdvihli tých, ktorí sa nás rozhodli podporiť a venovať nám svoje 2% či 3% z daní, čím sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 6.863,87 €. ĎAKUJEME. Aj vďaka Vám sme mohli zorganizovať našu hasičskú súťaž, do ktorej sa nám podarilo nastálo zahrnúť aj detské kolektívy a mohli sme pre všetkých zúčastnených zakúpiť poháre, dary a zabezpečiť občerstvenie. Taktiež sa nám podarilo zakúpiť nové tričká pre našich hasičov a rozšíriť tovar zakúpený z dotácii. Zvyšnú sumu si prenášame do roku 2023 a sľubujeme, že každé euro bude využité.

Ďalej by sme sa radi poďakovali Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorá nám na základe VZN č.5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu prispela sumou 4.000€ na zakúpenie lezeckého vybavenia, ktoré bude nainštalované v priestoroch zbrojnice a vďaka ktorému budú môcť nie len naše deti z Kolektívu hasičskej mládeže ale aj členovia DHZ a DHZO trénovať techniku lezenia a zlaňovania pod dohľadom skúsených inštruktorov.

V neposlednej rade sa musíme poďakovať aj Hlavnému mestu Bratislava, ktoré nám poskytlo dotáciu vo výške 500,-€ z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, ktorý je jedným zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste, vďaka ktorým sme zakúpili pre deti sadu bezpečnostných prilieb a bezpečnostné a ochranné rukavice do horiaceho prostredia.

Všetkým spomenutým, ale aj tým, ktorí sa tu konkrétne nenašli, ale nám pomohli alebo nás akoukoľvek formou podporili a že Vás nebolo málo, zo srdca ďakujeme a už teraz sa tešíme, čo nám, aj vďaka Vám prinesie rok 2023.

Vaši hasiči.

KHM ďakujem za podporu hlavnému mestu Bratislava

Aj keď rok 2021 nepatril k najľahším rokom vzhľadom na neustále sa šíriaci vírus Covid-19, naša činnosť musela pokračovať a sme radi, že náš Kolektív hasičskej mládeže mohol napredovať aj vďaka podpore magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré podporilo náš projekt Hasičský klub prostredníctvom Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania, Podprogram I. na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania, vďaka čomu sme mohli pre deti zakúpiť tri profesionálne ochranné prilby, ktoré aktívne využívajú na hodinách Kolektívu hasičskej súťaže.

 

 

 

 

Podporili nás dotáciami

V dňoch 12.12. až 21.12.2019 sa na našej hasičskej zbrojnici DHZ Devínska Nová Ves uskutočnilo niekoľko akcií, ktoré sa podarilo zorganizovať v krátkom čase a v zhone pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami nielen vďaka húževnatosti našich členov pôsobiacich v DHZ, DHZO a v Kolektíve hasičskej mládeže alebo v občianskom združení DHZ Devínska Nová Ves, o. z., ale najmä vďaka dotáciám, ktoré získalo naše občianske združenie od Hlavného mesta Bratislava a od Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavné mesto Bratislava vďaka svojmu Grantovému programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity podporila náš projekt „Hravou formou sa naučím ako bojovať proti požiarom“, na ktorý nám prispelo čiastkou 400€, čo nám umožnilo zakúpiť pre Kolektív hasičskej mládeže nové rozdeľovače, ktoré jeho detským členom umožnia jednoduchšiu činnosť s daným náradím, čím si ľahšie osvoja činnosť s ním a hravou formou sa naučia, ako vytvoriť protipožiarny útok a tak bojovať proti požiarom.

Z grantového programu Individuálne dotácie sme na projekt „Prevenciou proti požiarom“ získali dotáciu vo výške 700€, ktorú sme využili na nákup hasiacej výstroje a výzbroje na tréning a ukážku hasiacej techniky a nakúpili sme štyri hadice typu C a dve hadice typu B s kovanými polospojkami pre našich členov pôsobiacich v DHZ a DHZO Bratislava – Devínska Nová Ves. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život, čím umožnil nie len aktívnym členom DHZ a DHZO, ale aj laickej verejnosti na rôznych prezentáciách a školeniach osvojiť si prácu s týmto náradím a tak zabezpečiť dostatočné vedomosti a schopnosti reagovať a v prípade potreby poskytnúť neodkladnú prvú pomoc pri likvidácii požiaru.

K prezentácii získanej novej techniky zakúpenej vďaka dotáciám ako aj ostatnej techniky a činnosti DHZ, DHZO, činnosti občianskeho združenia a činnosti Kolektívu hasičskej mládeže došlo na dvoch hlavných podujatiach konaných v termíne 12.12.2019, kedy našu zbrojnicu navštívili deti zo zdravotným postihnutím a dňa 21.12.2019, kedy sa konalo Vianočné posedenie v priestoroch zbrojnice, kam boli pozvaní všetci detskí členovia Kolektívu hasičskej mládeže, ich rodičia, ďalší rodinní príslušníci a kamaráti. Okrem prezentácie svojej činnosti a dosiahnutých vedomosti a výsledkov, ktoré získali v Kolektíve, mladí hasiči tiež slávnostne skladali sľub, ktorým sa zaviazali dodržiavať zásady správania sa mladého hasiča.

Brigáda na rybníku

Dňa 30. septembra 2018 sme organizovali spolu s Pre Devínsku jesennú brigádu na rybníku. Odstraňovali sme naplaveniny, ktoré na hrádzi potoka upchávali vpusť do nádrže.

1 2 3 15