Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves
  
Prihlásiť sa
Návštevnosť
Práve online: 1
Dnes: 26
Tento týždeň: 358
Celkom: 247151

Dokumenty

Vnútorné dokumenty
Štatút Dobrovoľného Hasičského Zboru mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
  Dokumenty
  Stanovy DPO SR – AKTUALIZOVANÉ
  Rokovací poriadok
  Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru
  Rovnošatový predpis DPO SR
  Doplnok Rovnošatového predpisu DPO SR
  Metodické pokyny pre hospodárenie dobrovoľných hasičských zborov Slovenskej republiky
  Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR – Novelizované 2013
  Štatút o povyšovaní
  Štatút pre činnosť okrskov
  Prihláška za člena

 

 Smernice 
  Smernice pre získanie odznaku odbornosti „Rozhodca DPO SR“
  Smernice na získanie odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupňa
  Smernica pre prácu kontrolných a revíznych komisií DPO SR a pre prácu revíznych komisií DHZ v SR
  Smernica pre získanie odznakov odbornosti „Vedúci hasičskej mládeže“
  Smernica pre činnosť hasičskej mládeže
  Smernice na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce – NOVELIZOVANÉ
  Smernica o poskytovaní dotácií z vlastných finančných prostriedkov
Príloha ku smernici 

 

 Súťažný poriadok DPO SR
  Súťažný poriadok DPO SR 
  Prílohy k suťažnému poriadku DPO SR

 

 Hasičský dorast
  Súťažný poriadok hasičského dorastu DPO SR
  Prílohy k sutaznému poriadku hasičského dorastu DPO SR

 

 Plameň 
  Pravidlá pre celoštátnu hru PLAMEŇ
  Obrazové prílohy – Plameň
  Bodovací záznam okresného kola Plameň
  Bodovací záznam krajského kola Plameň
  Nový bodovací záznam medzinárodné disciplíny
  Metodika pre jesennú časť hry PLAMEŇ
  Dodatok – usmernenie k Plameňu  – NOVÉ

 

 Slovenská liga 
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej veži
  Pravidlá Hasičská veža – výstup do cvičnej veže
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej stovke
  Pravidlá Hasičská stovka Beh na 100m s prekážkami

Metodika – Beh na 60 m s prekážkami

číslo Názov
129/2015 ZÁKON zo 14. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
37/2014 Zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov
314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi
129/2002 Zákon o integrovanom záchrannom systéme
315/2001 Zákon o hasičskom záchrannom zbore
611/2006 Vyhláška o hasičských jednotkách
121/2002 Vyhláška o požiarnej prevencii

 Obsah linkov na dokumenty je čerpaný z www.dposr.sk